RUBRIKY

ELEKTRONICKÉ LÉKÁRENSTVÍ, ELEKTRONICKÝ RECEPT

Generální advokát Soudního dvora EU: Facebook musí protiprávní urážlivé komentáře vyhledat a odstranit

Foto: APATYKÁŘ®

Generální advokát Soudního dvora EU Maciej Szpunar dnes vydal stanovisko, podle něhož lze společnosti Facebook uložit povinnost vyhledat a identifikovat všechny komentáře, které jsou totožné s urážlivým komentářem, jehož protiprávnost byla určena, jakož i komentáře, které jsou rovnocenné, pokud pochází od stejného uživatele.

Původní spor

Své stanovisko vydal ke sporu rakouské poslankyně Národní rady, která u rakouského soudu podala návrh na předběžné opatření vůči společnosti Facebook, aby ukončila zveřejnění urážlivého komentáře. Na Facebooku uživatel sdílel článek internetového časopisu, včetně fotografie poslankyně. Uvedený uživatel kromě toho zveřejnil v souvislosti s tímto článkem komentář urážející poslankyni a tento obsah mohl zhlédnout každý uživatel Facebooku.

Vzhledem k tomu, že společnost Facebook na žádost o odstranění tohoto komentáře nereagovala, poslankyně navrhla, aby bylo společnosti nařízeno, aby zastavila zveřejňování nebo šíření jejích fotografií, pokud připojená zpráva šíří tvrzení, která jsou totožná s dotčeným komentářem nebo mají „rovnocenný obsah“.

Vzhledem k tomu, že soud prvního stupně navržené předběžné opatření vydal, společnost Facebook na území Rakouska znemožnila přístup k původně zveřejněnému obsahu.

Oberster Gerichtshof (rakouský Nejvyšší soud), kterému byla v posledním stupni věc předložena k rozhodnutí, má za to, že účelem dotčených prohlášení je porušit čest poslankyně, urazit ji a pomluvit. Vzhledem k tomu, že Oberster Gerichtshof má rozhodnout o otázce, zda soudní příkaz může být na celosvětové úrovni rovněž rozšířen na prohlášení, která mají totožné znění nebo rovnocenný obsah, o nichž společnost Facebook neví, požádal Soudní dvůr, aby v této souvislosti provedl výklad směrnice o elektronickém obchodu.

Posouzení advokáta

Podle této směrnice poskytovatel hostingu (a tedy provozovatel internetové sociální sítě, jako je Facebook) v zásadě není odpovědný za informace ukládané třetími osobami na jeho servery, pokud neví o jejich protiprávní povaze.

Nicméně jakmile se o jejich protiprávní povaze dozví, musí je odstranit nebo k nim zablokovat přístup. Směrnice dále stanoví, že poskytovateli hostingu nemůže být uložena obecná povinnost sledovat informace, které uchovává, nebo obecná povinnost aktivně vyhledávat skutečnosti nebo okolnosti poukazující na protiprávní činnost.

Ve svém stanovisku má generální advokát Maciej Szpunar za to, že směrnice o elektronickém obchodu nebrání tomu, aby poskytovateli hostingu, který provozuje platformu sociální sítě, jako je Facebook, byla soudním příkazem uložena povinnost vyhledat a identifikovat – mezi všemi informacemi šířenými uživateli takovéto platformy – informace, které jsou totožné s informacemi, jež byly prohlášeny za protiprávní soudem, který vydal tento soudní příkaz.

Podle generálního advokáta tento přístup umožňuje zajistit spravedlivou rovnováhu mezi dotčenými základními právy, konkrétně mezi ochranou soukromí a osobnostních práv a ochranou svobody podnikání, jakož i svobody projevu a informací.

Zaprvé nevyžaduje sofistikované technické prostředky, které by mohly představovat mimořádnou zátěž. Zadruhé s ohledem na snadnou reprodukci informací v internetovém prostředí se jeví jako nezbytný k zajištění účinné ochrany soukromí a osobnostních práv.

V rámci soudního příkazu může být poskytovateli hostingu rovněž uložena povinnost vyhledat a identifikovat informace, které jsou rovnocenné informaci, jež byla prohlášena za protiprávní, ale pouze mezi informacemi šířenými uživatelem, který tuto informaci rozšířil. Soud, který rozhoduje o odstranění takovýchto rovnocenných informací, musí zajistit, aby účinky jeho rozhodnutí byly jasné, přesné a předvídatelné. Musí při tom zajistit rovnováhu mezi základními právy a zásadou proporcionality.

Povinnost identifikovat rovnocenné informace pocházející od každého uživatele by nezajišťovala spravedlivou rovnováhu mezi dotčenými základními právy. Vyhledávání a identifikace takovýchto informací by vyžadovala nákladná řešení. Použití takovýchto řešení by dále vedlo k cenzuře, čímž by mohla být systematicky omezována svoboda projevu.

Dále směrnice podle názoru generálního advokáta tím, že neupravuje územní rozsah povinnosti odstranit informace šířené prostřednictvím platformy sociální sítě, nebrání tomu, aby byla poskytovateli hostingu uložena povinnost odstranit takovéto informace na celosvětové úrovni.

Kromě toho územní rozsah se neřídí ani dalšími ustanoveními unijního práva, protože v projednávané věci se poslankyně neodvolává na unijní právo, nýbrž na obecná ustanovení rakouského občanského práva v oblasti ochrany soukromí a osobnostních práv, včetně pomluvy, která nejsou harmonizována.

Jak otázka extrateritoriálních účinků soudního příkazu, kterým se ukládá povinnost odstranit informace, tak územní rozsah této povinnosti, musí být předmětem analýzy provedené zejména s ohledem na mezinárodní právo veřejné a soukromé.

Kromě toho generální advokát zastává názor, že směrnice nebrání tomu, aby byla poskytovateli hostingu uložena povinnost odstranit informace, které jsou rovnocenné informacím, jež byly prohlášeny za protiprávní, pokud se o nich dozvěděl od dotyčné osoby, třetích osob nebo z jiného zdroje, protože v takovémto případě povinnost odstranit informace neznamená obecný dohled nad uloženými informacemi.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®
04.06.2019
Čteno: 13856x
« novější
starší »
RUBRIKY

ISSN 1214-0252, Copyright © 1999/2000-2019, PharmDr. Martin Dočkal
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Toto je mobilní verze portálu APATYKÁŘ®. Neobsahuje kompletní rubriky a možnosti, slouží pouze pro rychlý přístup k aktuálním informacím. Pro plnohodnotné prohlížení zvolte plnou verzi.