RUBRIKY

HISTORIE LÉKÁREN, LÉKÁRNÍKŮ, FARMACIE

Lékopisná literatura 20. století

Vlastní činnost lékáren, tj. výroba IVLČ a IVLP, jejich kontrola, dávkování, označování, uchovávání a jejich výdej, se řídila v českých zemích (ČZ) předpisy Rakouského lékopisu - Pharmacopoea Austriaca: V. vydání (1855), bylo prvým moderně uspořádaným lékopisem, povolilo prodej LČ a LP vyrobených i mimo lékárnu; VI. vydání (1869) - zavedlo decimální metrický a hmotnostní systém, v analýze LČ a LP alkalimetrii a acidimetrii; Doplněk k VI. vydání (1879) - přinesl prvá syntetická LČ (chloralhydrát, kyselinu salicylovou, jodoform aj.); VII. vydání (1889) a Doplněk k němu (1900) - uvedly mezi oficinální další syntetika a jiná nová LČ, obvazové látky, výrobu tinktur perkolací, do kontrolních zařízení analytické váhy, mikroskop, pyknometr atd.
VIII. Vydání (1906) Rakouského lékopisu platilo v ČZ 1907-1941 a 1945-1947. Uvádělo jen v lékárnách analyzovatelná LČ a LP, tedy nikoli sera a očkovací látky, přihlíželo k mezinárodní dohodě z r.1902 o heroických - silně účinných léčivech, zavedlo gravimetrii, stanovení čísla jodového, kyselosti, zmýdelnění aj. V době nacistické okupace byl zaveden Německý lékopis, 6. vydání (1926) a platil 1941-1947.
Československý lékopis - Pharmacopoea Bohemoslovenica byl vypracován již r. 1937/38, ale vzhledem k okupaci nebyl vydán. Vyšel v upravené a doplněné podobě teprve 1947 a k němu 1953 Doplněk, který kodifikoval antibiotika, některé hormony, očkovací látky, vitamíny, sulfonamidy, konservancia, injekční roztoky aj. Druhé vydání (1954) a Doplněk (1959) zavedl nově polarografické, elektrometrické, chromatografické kontrolní metody, biologické zkoušení. Třetí vydání (1970) má dva svazky: všeobecná ustanovení a články, Doplněk vyšel 1976. Čtvrté vydání (1987), je poslední, Československý lékopis - Pharmacopoea Bohemoslovaca, s Doplňkem (1991). Je obsáhlé a má tři svazky: všeobecnou část s tabulkami, 601 článků léčiv a pomocných látek (z toho 126 nových) a 483 článků léčivých přípravků (290 nových). Zavádí mj. správnou praxi výroby LČ a LP dle zásad SZO. Doplněk přináší novinky v kontrolní metodice, nové mezinárodní názvosloví, 53 nových LČ a 67 LP. V současné době platí Český lékopis 97 (1998), který již vychází z Evropského lékopisu 3. vydání. Je rovněž velmi obsáhlý, obsahuje celkem 195 statí a 6 národních tabulek a 1218 článků. Z toho je s označením N (národní články) ve všeobecné části 7 a v Části speciální 85. Každoročně je k němu vydáván Doplněk (1999, 2000 a 2001).
K lékopisům byly do 1950 státní správou vydávány ceníky oficinálních léčiv a přípravků (sazby, taxy) pro strany soukromé. Od 1914 vycházely separátně sazby léčiv pro strany úlev požívající, což byli obecní chudí, nemocensky pojištění pacienti, léčebné a humanitní ústavy. K sjednocení těchto sazeb došlo v ČSR 1922. Ceníky neoficinálních LČ a LP vydávala grémia nebo spolky lékárníků. Jednotné ceny se dohadovaly v tzv. taxovní komisi, v níž byli zástupci lékárenství, průmyslu, velkoobchodu, pojišťoven, pod egidou ministerstev zdravotnictví a sociální péče. Od 1939 působil v oblasti cen Nejvyšší úřad cenový. V r.1941 vyšla sazba německo-česká jako modifikace sazby říšskoněmecké. K sjednocení sazeb podle socialistické tvorby cen došlo r. 1950 v rámci n.p. Medika. V současnosti určuje maximální ceny LČ a LP Ministerstvo financí ČR. Konkrétní ceny LČ a LP nejsou jednotné. Jednotné ceny však požaduje pro lékárny Česká lékárnická komora, přivítalo by je nejen Sdružení výrobců léčiv, ale i jejich distributoři a Česká lékařská společnost JEP.
22.09.2002
Čteno: 18222x
« novější
starší »
RUBRIKY

ISSN 1214-0252, Copyright © 1999-2020, PharmDr. Martin Dočkal
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Toto je mobilní verze portálu APATYKÁŘ®. Neobsahuje kompletní rubriky a možnosti, slouží pouze pro rychlý přístup k aktuálním informacím. Pro plnohodnotné prohlížení zvolte plnou verzi.