RUBRIKY

HISTORIE LÉKÁREN, LÉKÁRNÍKŮ, FARMACIE

České lékárenství druhé poloviny 20. století

Revoluční rok 1848 přinesl do evropské i naší farmacie vlnu reformního hnutí, které projektovalo pokrokové změny ve farmaceutickém vzdělávacím systému, v lékárenství a ve zdravotnictví vůbec a přicházelo ojediněle a nesměle i s požadavky sociálními. Jak jsme již uvedli, od 70. let minulého století se sociální hnutí u nás začíná ohlašovat hlasitěji, v Čechách např. 1871-75 v programu „Spolku lékárníkův českých“ a pak 1889-1921 v činnosti studentsko-zaměstnaneckého „Klubu českých farmaceutů“ (KČF) a jeho tiskovinách a 1905-1941 v časopise „Lékárnické listy“. Na Moravě 1905-1911 ve „Spolku moravsko-slezských farmaceutů“ a 1911-1921 v „Moravské organisaci kondicinujících lékárníků“. Ta se 1921-1939/42 spojila s KČF a vytvořila se „Odborová organisace československých kondicinujících lékárníků“. Tyto spolky a odborové organizace vykonaly hodně pro zlepšení služebních podmínek, např. při prosazování osmihodinové pracovní doby (1918-24), sociálních vymožeností (např. zavedení kolektivních platových smluv, bytových příplatků, Nadlepšovacího fondu pro kondicinující lékárníky) i pro podporu nezaměstnaných magistrů farmacie po ukončení I. světové války 1918-20 a ve 30. letech. Některé požadavky se realizovaly až po r. 1950.
Z potíží, nedostatku surovin, omezování činností spolků a grémií, přerušení vysokoškolského vzdělávání, nasazování na nucené práce, pronásledování - zvláště židovských lékárníků a ztrát na životech, ale i z odboje za okupace (1939-45), vykročilo lékárenství po ukončení války s novými plány obnovy. Připravovala se však již socialistická etapa vývoje lékárenství, která začala vlastně už konfiskací německých, kolaborantských a zrádcovských lékáren r. 1945. Tak přešlo pod národní správu a od 1949 do majetku Ústřední národní pojišťovny asi 32% našich lékáren. Zbytek soukromých lékáren byl pod nátlakem dobrovolně předán nebo za hodnotově neúměrnou odstupnou cenu socializován a 1950/51 začleňován do socialistického n.p. Medika. S některými majiteli byly inscenovány soudní procesy, což mělo utlumit odpor proti převedení lékáren do nového podniku. To byl diametrální rozdíl proti zestátňování lékáren ve Švédsku, které trvalo dlouhou dobu tak, aby nebyla poškozena práva a uspokojeny spravedlivě ekonomické nároky majitelů. Koncem r. 1950 soustředil n.p. Medika 1.042 lékáren. Jejich počet se v rámci ÚNZ v r. 1975 snížil na 937. Lékárenství následně prodělalo ještě řadu organizačních změn.
V r. 1960 byly lékárny začleněny do Ústavů národního zdraví. Jako vždy, má vše svůj líc i rub a i při jen naznačených negativech, se dají v této etapě najít i pozitiva. Daly by se za ně považovat snahy o zdravotnické pojetí práce, racionální koncepce lékárenského pracoviště, rozvoj klinické farmacie a informatiky, moderní soustava pregraduálního a postgraduálního vzdělávání. Na konečné, klidné a podrobné hodnocení uplynulé etapy je ještě brzo.
Cestu transformace z předchozího státního systému do systému soukromovlastnického nastoupilo lékárenství po r. 1989, a to restitucemi a privatizací stávajících lékáren a zakládáním nových. Prvá nová soukromá lékárna byla otevřena 1992 v Trutnově, na začátku r. 1997 se odhaduje počet lékáren v ČR na 1.500, což již zřetelně převyšuje stav v letech 1938 a 1950. S bohatým sortimentem HVLP a lepší dostupností, ale současně v prostředí určité desintegrace kolegiálních a odvětvových vztahů, budou muset lékárny plnit jako dříve svou funkci: uspokojovat potřebu léku. Nyní každá lékárna jako samostatná hospodářská jednotka, v tvrdých podmínkách tržních a v návaznosti na zatím nekonsolidovaný zdravotnický systém. A s ohledem na fakt, že výdej některých léčivých přípravků je legálně dán do rukou laiků. Nezvyklé při srovnání s okolními zeměmi je též, že lékárnu může provozovat i nefarmaceut. Tak, jako nyní výrazně v Německu, se naši lékárníci budou muset opírat nejen o své ekonomické a manažerské schopnosti, ale více spoléhat i na etické a zdravotnické využití svých profesionálních vědomostí a znalostí; neboť právě jejich soustavnou aplikací ve službě pacientům si mohou též získat jejich trvalou přízeň. Nemluvě o tom, že tak budou realizovat to, čemu se nyní říká správná lékárenská péče. Důležitou úlohu v dodržování úrovně a v plnění této péče má od r. 1991 Česká lékárnická komora jako povinná, samosprávná, stavovská a nepolitická organizace všech v lékárnách pracujících farmaceutů. V její síle, dané i solidaritou a součinností jejího členstva, je budoucnost českého lékárenství.
03.11.2002
Čteno: 25928x
starší »
RUBRIKY

ISSN 1214-0252, Copyright © 1999-2020, PharmDr. Martin Dočkal
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Toto je mobilní verze portálu APATYKÁŘ®. Neobsahuje kompletní rubriky a možnosti, slouží pouze pro rychlý přístup k aktuálním informacím. Pro plnohodnotné prohlížení zvolte plnou verzi.