RUBRIKY

HISTORIE LÉKÁREN, LÉKÁRNÍKŮ, FARMACIE

České lékárenství v 16. století

Do chodu lékáren začíná kolem poloviny 16. století stále více zasahovat panovník. Ferdinand I. vydal 1542 policejní řád pro Moravu a Slezsko, obnovený 1552. Nařizují se vizitace lékáren, aby se dohlédlo, že lékárníci budou mít dobré a spravedlivé zboží a platem za léky nebudou nikoho nepřetěžovat.
Na Moravě znovu 1593 nařízeno dát lékárníky pod dohled zemských lékařů a jednou ročně všechny vizitovat. Podobný obsah měl i řád Rudolfa II. pro řemeslníky a obchodníky v Čechách z r. 1578. Vizitační komise v čele s lékaři a se dvěma či třemi členy městské rady měly každého čtvrť roku, nejméně však dvakrát ročně, "všecky apateky přehlédnout a všecka lékařství aneb simplicia (léčiva) a též komposita (léčivé přípravky) ohledávat, probovat, a až by tu cokoliv nehodného, zkaženého našli, to ven z apateky na ulici vyházeli..." Měli sestavovati šacunk, asi rukopisnou sazbu léčiv, upravovanou ad hoc podle prokázaných aktuálních cen léčiv na trzích v Norimberku, Frankfurtu n. M. či Lipsku, podle níž by se lékárníkům platilo a která měla být vyvěšována v lékárnách.

Dr. Adam Zalužanský ze Zalužan, lékař a profesor pražské univerzity, který měl v Karolinu také lékárnu a znal dobře problematiku lékárenství, sepsal 1591, a vyzvání staroměstské rady a na základě řádu z 1578, "Řád apathekářský". Vyšel tiskem 1592. Byl určen jak lékárníkům pražských měst, tak i ostatních měst v Království českém. Jeho cílem bylo zavést pořádek do cen léčiv a přípravků - byla to prvá tištěná lékárenská sazba u nás, a při té příležitosti i do provozu lékáren, výchovy a vzdělávání lékárníků, prosadit regulovaný vznik nových lékáren. Důraz se kladl opět na vizitace a přísežný závazek plnění povinností lege artis a na tresty za jejich porušení. Probíralo se tu vybavení lékáren a připomínala nutnost mít při lékárně zahradu léčivých rostlin, povinnost uchovávat venena na zvláštním místě, separanda odděleně. Dotýkal se i zásad výroby přípravků (doporučeny 4 lékopisy, signování zásobnic, datování přípravy, záznam do elaborační knihy, zákaz svévolné záměny léčiv v předpisech) a výdeje (dispenzace ochotná, rychlá, bezpečná, denní a noční služba). Zakazoval se prodej léčiv a přípravků nelékárníkům a zřizování lékáren nad potřebný počet, neboť ty pak nemají odbyt, léčiva se jim kazí a pak lidem více škodí než pomáhají.

Zalužanský také probral jednotlivé "lékárenské" osoby a jejich vzdělání. Učedlník (tiro), discipulus měl znát latinu a něco řečtiny a potom i aritmetiky a poněkud geometrie povědom býti má a měr lékařských a jednostejných hodných a pravých má užívati. Po několikaletém tyrociniu složil zkoušku, byl frajšprechován - dostal vysvědčení a stal se tovaryšem. Ten byl nazýván též ministr či pomocník apathekářský, u Matěje z Mýta hanlivě "pacholek neumělý". Má být "v mravích dobře vyučený a zvedený a netoliko zběhlý a umělý, ale také věrný a pilný býti má. Má být ctný a nemá dychtit po věcech k tělu přináležejících, neboť sobě odporné jsou: aniž kdo může obojímu za dost učiniti, aby při umění náležitou pilnost zachoval a přitom po shromáždění zboží, po obžerství a opilství, po hrách a freji a jiných rozkošech dychtěl". Mohl jako provizor - po průkazu praxe, znalostí a slibu - vést lékárnu, např. jako zástupce vdovy. Nad celou lékárnou vládl apothecarius, apathekář apod., mistr, patron. Měl nejrůznější povinnosti, jejichž plnění vyžadovalo člověka pevné vůle a dobrých mravů. Saladin z Ascoli v "Compendium aromatariorum" (1488) praví: "aromatářem (=lékárníkem) nesmí býti ani chlapec, ani příliš mladý jinoch, ani nadutec, ani marnivec nebo člověk ženám a pošetilostem oddaný... Budiž pořádný, zbožný, spravedlivý, a to nejvíce k chudině. Budiž také řádně vyučen a zkušen ve svém umění,... ježto jest mu zacházeti s lidským životem, jenž je ze všech pozemských věcí nejdražší."

Dá se uzavřít, že v konci 16. století byli lékárníci v Českých zemích po všech stránkách a v přiměřeném rozsahu a době odpovídající síti lékáren připraveni dobře a na evropské úrovni sloužit zdraví svých bližních.

26.08.2002
Čteno: 16270x
« novější
starší »
RUBRIKY

ISSN 1214-0252, Copyright © 1999-2020, PharmDr. Martin Dočkal
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Toto je mobilní verze portálu APATYKÁŘ®. Neobsahuje kompletní rubriky a možnosti, slouží pouze pro rychlý přístup k aktuálním informacím. Pro plnohodnotné prohlížení zvolte plnou verzi.