RUBRIKY

LÉKÁRENSTVÍ A LÉKÁRENSKÁ PÉČE V ČR A VE SVĚTĚ

Evropská komise chce jednotná opatření omezující volný pohyb v EU kvůli COVID-19

TAGY: #ec  #covid-19  #eu  #cestovani  #opatreni
Grafika: EC

Evropská komise přijala návrh doporučení Rady s cílem zajistit, aby veškerá opatření přijatá členskými státy, která omezují volný pohyb v důsledku koronavirové pandemie, byla koordinována a jasně sdělována na úrovni EU.

Čtyři oblasti

Návrh Komise vytyčuje čtyři klíčové oblasti, v nichž by členské státy měly těsněji spolupracovat – (1) společná kritéria a prahové hodnoty při rozhodování členských států o tom, zda zavést cestovní omezení; (2) mapování společných kritérií pomocí dohodnutého barevného označování; (3) společný rámec pro opatření uplatňovaná na cestující z vysoce rizikových oblastí; (4) jasné a včasné informování veřejnosti o veškerých omezeních.

Společná kritéria

V současné době panuje značný nesoulad mezi kritérii, podle kterých jednotlivé členské státy zavádějí opatření omezující volný pohyb v Evropské unii.

Komise navrhuje, aby každý členský stát při zavádění omezujících opatření zohlednil (1) celkový počet nově oznámených případů onemocnění COVID-19 na 100 000 osob v dané oblasti během čtrnáctidenního období; (2) procentní podíl pozitivních testů v rámci všech testů na COVID-19 provedených v dané oblasti během sedmidenního období; (3) počet testů na COVID-19 provedených na 100 000 osob v dané oblasti během sedmidenního období.

Členské státy by měly tyto údaje každý týden poskytovat Evropskému středisku pro prevenci a kontrolu nemocí. A měly by je poskytovat rovněž na regionální úrovni, aby se zajistilo, že budou opatření zacílena na ty regiony, kde budou striktně nezbytná.

Komise navrhuje, aby za předpokladu, že má členský stát odjezdu míru týdenního testování vyšší než 250 na 100 tis. osob, členské státy neomezovaly volný pohyb osob cestujících z jiného členského státu, kde (1) celkový počet nově oznámených případů onemocnění COVID-19 v dané oblasti nepřesáhne 50 na 100 tis. osob během čtrnáctidenního období nebo (2) procentní podíl pozitivních testů v rámci všech testů na COVID-19 provedených v dané oblasti je nižší než 3 %.

Společné barevné označování

Na základě údajů poskytnutých členskými státy Komise navrhuje, aby Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí zveřejňovalo mapu zemí EU a EHP, aktualizovanou každý týden, se společným barevným označováním, které bude sloužit členským státům i cestujícím. Komise navrhuje toto označování:

Cestující z vysoce rizikových oblastí

Komise navrhuje jednotný přístup členských států při zacházení s cestujícími z „vysoce rizikových“ zón. Členské státy by neměly odmítat vstup osobám cestujícím z jiných členských států.

Členské státy, které zavedou omezení volného pohybu na základě svých vlastních rozhodovacích procesů, by mohly vyžadovat, aby cestující z oblasti, jež byla klasifikovaná jako „červená“ nebo „šedá“, buď podstoupili karanténu, nebo se při příjezdu podrobili testu na COVID-19 – upřednostňovanou možností je test.

V odůvodněných případech mohou členské státy zvážit doporučení, aby se přinejmenším testování na COVID-19 před odjezdem nebo při příjezdu podrobily i osoby cestující z oblasti, jež byla klasifikována jako „oranžová“.

Členské státy mohou od osob přijíždějících z oblasti, jež byla klasifikovaná jako „červená“, „oranžová“ nebo „šedá“, požadovat předložení tiskopisů s informacemi o dohledatelnosti cestujících v souladu s požadavky na ochranu údajů, a to zejména v případě osob, které cestují letecky.

Karanténa by se neměla vyžadovat u cestujících s nezbytnou funkcí či potřebou, jako jsou pracovníci vykonávající kritická povolání, přeshraniční pracovníci, vyslaní pracovníci, studenti či novináři při výkonu své profese.

Jasné a včasné informace

Komise navrhuje, aby členské státy ostatním členským státům a Komisi každý týden poskytovaly podrobnosti o nadcházejících omezeních volného pohybu či o zrušení těchto omezení. Změny by měly být oznamovány týden předtím, než vstoupí v platnost.

Informace by měly být rovněž dostupné na internetové platformě „Re-open EU“, kde bude uveden odkaz na mapu, kterou každý týden zveřejňuje Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí.

Občané a podniky potřebují předvídatelnost. Členské státy musí vynaložit veškeré úsilí, aby minimalizovaly sociální a hospodářský dopad cestovních omezení. Proto by měly veřejnosti poskytovat informace v jasné a ucelené podobě a včas.

Proč

Právo evropských občanů svobodně se pohybovat a pobývat v Evropské unii je jedním z nejcennějších výdobytků Evropské unie a důležitým motorem naší ekonomiky.

Jakákoli opatření omezující základní právo na volný pohyb v EU v zájmu řešení rizik v oblasti veřejného zdraví by měla být zaváděna pouze tehdy, jsou-li striktně nezbytná, a měla by být koordinovaná, přiměřená a nediskriminační.

Aby se omezilo šíření nákazy COVID-19, přijaly členské státy různá opatření, z nichž některá měla dopad na volný pohyb. K zamezení šíření viru, ochraně zdraví občanů a zachování volného pohybu v rámci Unie za bezpečných podmínek je ve věci přijímání omezení svobody pohybu zapotřebí dobře koordinovaný, předvídatelný a transparentní přístup.

Návrh doporučení, který předložila Komise, bude projednán Radou, aby mohlo být doporučení v nadcházejících týdnech přijato.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®
05.09.2020
Čteno: 17611x
« novější
starší »
RUBRIKY

ISSN 1214-0252, Copyright © 1999-2020, PharmDr. Martin Dočkal
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Toto je mobilní verze portálu APATYKÁŘ®. Neobsahuje kompletní rubriky a možnosti, slouží pouze pro rychlý přístup k aktuálním informacím. Pro plnohodnotné prohlížení zvolte plnou verzi.