RUBRIKY

TISKOVÉ ZPRÁVY

Další úspěšný Tématický týden a 1000000 měsíčních návštěv

Tématický týden ve dnech 23.-29.11.2009 pojatý jako prezentační kampaň ke 40. výročí Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy (FaF UK) v Hradci Králové opět trhal rekordy. Více než 42000 poslechů tématických podcastů, dvojnásobná návštěvnost portálu za celý týden. V listopadu již přesáhla měsíční návštěvnost portálu APATYKÁŘ.info a jeho podcastingu 1000000 návštěvníků.

FaF UK chtěla seriózního, důvěryhodného a známého partnera

FaF UK si pro svou mediální image kampaň vybrala portál APATYKÁŘ.info a jeho lékárenský podcasting, což je jednoznačným a prestižním oceněním jeho kvality. Mohla si vybrat kohokoli, ale chtěla nejen seriózního a důvěryhodného partnera, ale také neotřelý inovativní formu oslovení, která návštěvníky přitáhne a cíleně osloví. Jak v úvodu Tématického dne řekl děkan FaF UK, Prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.: "Věřte, že instituce Univerzity Karlovy si ke spolupráci nevybírá, abych tak řekl, ledaskoho. Ale informační portál APATYKÁŘ.info, který je velmi seriózní a seriózně informuje o dění ve farmacii u nás, v zahraničí a zabývá se různými odvětvími farmacie, to je přesně to prostředí, na kterém naše fakulta chce vystupovat a může vystupovat." Jak vidět, FaF zvolila velmi prozíravě, protože mediální kampaň zasáhla opravdu výrazný počet návštěvníků.

Portál APATYKÁŘ.info díky podcastům dále potvrzuje pozici lídra

Zatímco jiné weby hlásí v době krize problémy s návštěvností, portál APATYKÁŘ.info zaznamenává díky podcastingu neustálý růst a příliv dalších pravidelných návštěvníků. Po prvním ataku miliónové hranice v říjnu se v listopadu jednoznačně potvrdil růstový trend a počet návštěv za tento měsíc již přesáhl 1000000. Podle ohlasů i preference rubrik dle statistik je dán orientací portálu na evropské dění, novinky v sortimentu lékáren a nejnavštěvovanější Lékárnickou inzercí. Jednoznačně je však hlavním důvodem rapidně rostoucí návštěvnost podcastové divize (navýšení návštěvnosti oproti předchozímu čtvrtletí o 29%). Ostatně to byl i jeden z hlavních důvodů, proč si FaF UK vybrala právě portál APATYKÁŘ.info. Jako jediný web se dlouhodobě orientuje pouze na sektor lékárenství a má největší zkušenosti s používáním nových technologií k cílenému oslovení svých návštěvníků.

Weby skupiny APATYKAR.net

APATYKÁŘ.info - 1. český lékárenský informační a podcastový portál
LékárenskýPODCAST.cz - 1. český cílený lékárenský podcasting
pharmaAPATYKÁŘ - web pro odbornou lékárnickou veřejnost

Press Release 10/2009 - Yet another Thematical Week and 1,000,000 of monthly visits

The Thematical week on November 23th to 29th 2009 prepared as the presentation campaign for the 40th anniversary of foundation of the Faculty of Pharmacy of the Charles University (FaF UK) in Hradec Kralove was again in record numbers. Over 42,000 of listenings of thematical podcasts, double visiting rate for the whole week. The monthly visiting rate of website APATYKÁŘ.info and its podcasting has exceeded the number of 1,000,000 of visitors.

FaF UK wanted serious, trusted and well-known partner

FaF UK has chosen for its image campaign the website APATYKÁŘ.info and its pharmacy podcasting which is undisputable and prestige award of its quality. They could choose anyone else but they have chosen not only a serious and trusted partner but also a novel inovative form of addressing which will attract and target the visitors. As Prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc., the dean of the FaF UK, said at the beginning of The Thematical Week: "Believe that the institution of the Charles University does not choose for cooperation, as I would say, anyone. But the website APATYKÁŘ.info which is very serious and seriously informs about the pharmacy events in our country, in foreign countries and deals with different pharmacy sectors; this is exactly the backround, on which our faculty wants to profile and can profile itself." As we can see, the FaF UK has chosen very prudently because the medial campaign targeted really distinctive number of visitors.

The website APATYKÁŘ.info thanks to podcasts further confirms the leading position

While other websites report problems with number of visitors in the time of crisis, the website APATYKÁŘ.info registers permanent increase and inflow of new regular visitors thanks to podcasting. After the first attack of the 1 million mark (number of visits) in October, the growth trend was confirmed in November and the number of visits already exceeded 1 million. It is caused according to feedback and statistics of the heading preferences by the orientation of the website towards the European events, news in pharmacies sortiment and the most visited pharmacy jobseeking. Unambiguously, the main reason for the rapidly growing number of visits is the podcasting division (an increase in the number of visits versus the preceeding quarter by 29%). By the way this was also one of the main reasons why the FaF UK has chosen exactly the website APATYKÁŘ.info As the only website, APATYKÁŘ.info is oriented in the long term to the pharmacy sector only and it has the biggest experience with the usage of the new technologies to target its visitors.

Websites of group APATYKAR.net

APATYKÁŘ.info - The 1st Czech Pharmacy Information & Podcast Website
LékárenskýPODCAST.cz - The 1st Czech Pharmacy PODCAST
pharmaAPATYKÁŘ - website for medical professionals only

02.12.2009
Čteno: 421744x
« novější
starší »
RUBRIKY

ISSN 1214-0252, Copyright © 1999/2000-2019, PharmDr. Martin Dočkal
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Toto je mobilní verze portálu APATYKÁŘ®. Neobsahuje kompletní rubriky a možnosti, slouží pouze pro rychlý přístup k aktuálním informacím. Pro plnohodnotné prohlížení zvolte plnou verzi.