RUBRIKY

TISKOVÉ ZPRÁVY

Mimořádně úspěšný rok 2009 pro skupinu APATYKÁŘ.net

Od listopadu 2009 je již standardní měsíční návštěvnost portálu APATYKÁŘ.info a Lékárenského PODCASTU přes 1000000, 2000000 stažených podcastů, špičky evropského lékárenství v podcastingu portálu APATYKÁŘ.info, prezentace lékárenského podcastingu na největším prestižním evropském fóru lékárníků v Bruselu a zalistování portálu APATYKÁŘ.info mezi weby doporučované Pharmaceutical Group of the European Union (PGEU). To jsou klíčové události roku 2009 na portálu APATYKÁŘ.info.

PGEU oceňuje důvěryhodnost, vyváženost a vysokou návštěvnost

Loňský rok byl ve znamení výrazného nárůstu návštěvnosti jak portálu APATYKÁŘ.info, tak zejména jeho divize Lékárenský PODCAST. Podle reakcí návštěvníků a posluchačů je dána vyvážeností a širokým záběrem informací z celého světa, která v tomto sektoru nemá obdoby. Tyto atributy ostatně ocenila i největší evropská asociace lékárníků – PGEU – a portál APATYKÁŘ.info byl zařazen mezi její doporučované důvěryhodné weby poskytující informace ze sektoru lékárenství.

Tématické dny v roce 2009 delší a prestižnější

V roce 2009 se portál APATYKÁŘ.info ve svých Tématických dnech zaměřil na ryze nekomerční témata. Po Tématickém dni „Den lékáren – 18.6.2009“ a Tématickém týdnu „Falešná léčiva“ (nosným byl podcast s pracovníkem SÚKL z oddělení enforcementu a regulace reklamy) si portál APATYKÁŘ.info vybrala pro svou mediální image kampaň Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové (FaF UK), která chtěla nejen seriózního a důvěryhodného partnera, ale také neotřelou inovativní formu oslovení, která návštěvníky přitáhne a cíleně osloví. A tou je právě profesionální lékárenský podcasting, na který se portál zaměřuje. Jak v úvodu Tématického týdne uvedl v podcastu děkan FaF UK, Prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.: „Věřte, že instituce Univerzity Karlovy si ke spolupráci nevybírá, abych tak řekl, ledaskoho. Ale informační portál APATYKÁŘ.info, který je velmi seriózní a seriózně informuje o dění ve farmacii u nás, v zahraničí a zabývá se různými odvětvími farmacie, to je přesně to prostředí, na kterém naše fakulta chce vystupovat a může vystupovat.“ Mediální kampaň FaF UK zasáhla dosud nejvyšší počet návštěvníků a měla velmi pozitivní ohlas.

Na podcast slyšel v Bruselu každý manažer

Největším dosavadním úspěchem portálu APATYKÁŘ.info byla jednoznačně prezentace lékárenského podcastingu na prestižním nejvyšším evropském lékárnickém fóru, General Assembly PGEU v Bruselu, kterého se zúčastnilo celkem přes 140 špiček evropského lékárenství. Prezentace se setkala s mimořádným zájmem účastníků, velice pozitivně byl hodnocen nekomerční přístup, prestižní světová certifikace Health on the Net, profesionalita podcastingu a zejména vysoká návštěvnost, která, podle slov mnohých, je i v kontextu EU velmi vysoká. Na základě toho byl portál APATYKÁŘ.info zalistován PGEU mezi jí doporučované důvěryhodné weby poskytující informace z lékárenství. Jak říká provozovatel rodiny webů APATYKÁŘ PharmDr. Martin Dočkal: „Podařilo se nám v evropském kontextu něco, co tu nemá obdoby a co i české lékárníky vyneslo trošku na evropskou úroveň. Zájem byl mimořádný, protože v zahraničí aktuálně všichni hledají nové možnosti jak reálně oslovit cílové skupiny uživatelů s co nejvyšším efektem.“ A dále dodává: „Poté, co se v prezentaci objevila informace, že jsou všechny podcasty portálu APATYKÁŘ.info zalistovány v iTunes, bylo velmi příjemné sledovat, jak většina manažerů začala zadávat na svých iPhone adresu a následně domlouvala možnost natočení podcastu. Nejen USA, ale i Evropa již dávno pochopila, že v době iPhone opomíjet celosvětový fenomén iTunes jednoduše není možné. Proto, samozřejmě, na podcast slyšel každý manažer, který opravdu ví, o čem marketing je. Bohužel, i z toho je patrné, jak Česká republika za světem pokulhává.“

Prohlubovat evropskou spolupráci

Portál APATYKÁŘ.info se ve svém zpravodajství zaměřil na objektivní a vyvážené informace z farmasektoru z celého světa a prezentaci farmacie a jejích odvětví. Z reakcí návštěvníků je zřejmé, že to bylo správné rozhodnutí. Jak říká PharmDr. Dočkal: „Podle našich zkušeností jsou již lidé neustále se opakujícími tzv. doplatkovými a poplatkovými aférami unaveni. Očekávají od lékáren třetího tisíciletí daleko víc než jen nízkou cenu a ’radu zadarmo’. Pokud toto lékárníci či provozovatelé pochopí, jsme jim díky naší téměř desetileté zkušenosti lídra na trhu schopni v prezentaci služeb jejich lékáren více než miliónu návštěvníků měsíčně reálně pomoci." Protože více než 120000 pravidelných posluchačů všech podcastů je již velmi zajímavý potenciál k oslovení, hodlá se v tomto roce portál APATYKÁŘ.info soustředit na jeho využití a zejména na prohloubení evropské spolupráce. Na základě ohlasu svých uživatelů chystá i řadu novinek.

Weby skupiny APATYKAR.net

APATYKÁŘ.info - 1. český lékárenský informační a podcastový portál
LékárenskýPODCAST.cz - 1. český cílený lékárenský podcasting
pharmaAPATYKÁŘ - web pro odbornou lékárnickou veřejnost

Press Release 1/2010 - Extremely successfull year 2009

Since November 2009 reaches standard monthly number of visits of the websites APATYKÁŘ.info and Pharmacy PODCAST over 1,000,000, 2,000,000 downloaded podcasts, heads of European pharmacy on APATYKÁŘ.info’s podcasting, presentation of the pharmacy podcasting at the largest and prestigious European pharmaceutical forum in Brussels and addition of the website APATYKÁŘ.info among the Pharmaceutical Group of the European Union’s (PGEU) recommended sites. These are the key events of the year 2009 on the website APATYKÁŘ.info.

PGEU appreciates credibility, balance and high attendance

The last year was marked by a significant increase in attendance, both the portal APATYKÁŘ.info and, in particular, its divisions Pharmacy PODCAST. According to the reactions of visitors and listeners is based on the balance and a wide range of information from around the world, which in this sector is unprecedented. These attributes also appreciated European largest pharmaceutical association – PGEU – and website APATYKÁŘ.info has been included among its recommended trusted sites providing information from the pharmacy sector.

More extensive and prestigious Thematic days in 2009

In 2009, the APATYKÁŘ.info’s Thematic days was focused on a purely non-commercial events. After the Thematic day „Day of pharmacies – 18th June 2009“ and Thematic week „Fake medicines“ (especial the podcast with the fellow of SÚKL – State Medicine Regulatory Agency, Department of Enforcement & Advertising), Faculty of Pharmacy of the Charles University in Hradec Králové (FaF UK) has chosen the website APATYKÁŘ.info for its media image campaign. FaF UK prefered not only a serious and reliable partner, but also a novel inovative form of addressing which will attract and target the visitors. It is the right professional pharmacy podcasting, to which the website is targeting. As Prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc., the dean of the FaF UK, said at the beginning of The Thematic Week: „Believe that the institution of the Charles University does not choose for cooperation, as I would say, anyone. But the website APATYKÁŘ.info which is very serious and seriously informs about the pharmacy events in our country, in foreign countries and deals with different pharmacy sectors; this is exactly the backround, on which our faculty wants to profile and can profile itself.“ The FaF UK medial campaign targeted ever highest number of visitors and recorded a very positive response.

Every manager in Brussels was captivated by the podcast

The biggest success of the website APATYKÁŘ.info to date is clearly the pharmacy podcasting presentation at the largest and prestigious European pharmaceutical forum in Brussels – the General Assembly of Pharmaceutical Group of European Union (PGEU), which was attended by more than 140 heads of European pharmacy business. The presentation met with extraordinary participant’s interest, was very positively appreciated by participants for the non-commercial approach, prestigious global certification of the Health on the Net, the professionalism of the podcasting and especially the high traffic, which, according to many participants, is very high also in the European scale. On this basis, the website APATYKÁŘ.info was listed among the PGEU’s recommended trusted sites providing information from the pharmacy sector. The author and provider of the websites group APATYKÁŘ PharmD. Martin Dočkal says: „We have achieved something unprecedented in the European context, and what elevated the Czech pharmacists a little big to the European level as well. The interest was extraordinary, because everyone abroad is currently looking for new opportunities to actually reach the target groups of users with the utmost effect.“ And he adds: „It was very pleasant to see, after the information that all the APATYKÁŘ.info’s podcast are listed in iTunes was mentioned in the presentation, how many of the managers began to enter the address on their iPhone and then asked for the possibility to record the podcast. Not only the U.S. but also Europe have long ago understood that to ignore iPhone and iTunes worldwide phenomenon is simply not possible. Therefore, of course, the podcast captivated every manager who really knows what marketing is. Unfortunately, it is also evident, that the Czech Republic is lagging behind the world."

Enhancing of the European cooperation

The website APATYKÁŘ.info focused in its news on objective and balanced information from pharma area from around the world and the presentation of pharmacy and its industry. It was the right decision according to the reaction of visitors. As PharmD. Dočkal says: „According to our experience, people are tired by constantly repeating so called ’fees affairs’. They are expecting from pharmacies of third millennium more than just low cost and ’free advice’. If the pharmacists and pharmacies operators understand this, we are really ready to help them thank to nearly a decade’s experience of the market leader with the presentation of their pharmacies for more than a 1,000,000 visitors per month.“ As more than 120,000 regular listeners of podcasts are already very interesting potential to reach, intends the website APATYKÁŘ.info this year to focuse on his utilisation and in particular the deepening of the European cooperation. On the response of its users is planed a number of innovations.

Websites of group APATYKAR.net

APATYKÁŘ.info - The 1st Czech Pharmacy Information & Podcast Website
LékárenskýPODCAST.cz - The 1st Czech Pharmacy PODCAST
pharmaAPATYKÁŘ - website for medical professionals only

03.01.2010
Čteno: 480684x
« novější
starší »
RUBRIKY

ISSN 1214-0252, Copyright © 1999-2020, PharmDr. Martin Dočkal
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Toto je mobilní verze portálu APATYKÁŘ®. Neobsahuje kompletní rubriky a možnosti, slouží pouze pro rychlý přístup k aktuálním informacím. Pro plnohodnotné prohlížení zvolte plnou verzi.