RUBRIKY

TISKOVÉ ZPRÁVY

APATYKÁŘ.info má prestižní Artist Page v iTunes, Novinky na portálu

Portál APATYKÁŘ.info má jako jediné české zpravodajské médium svou „Artist Page“ v největší světové podcastové komunitní síti iTunes. Jedná se o prestižní stránku, která bývá přidělována zejména větším newshousům.

Artist Page v iTunes

Portál APATYKÁŘ.info, jako lídr mezi českými farmaweby a zároveň průkopník ve využívání nových technologií, posiluje počátkem roku své působení v největší celosvětové komunitní podcastové síti iTunes, kde má zalistovány všechny své podcastové kanály. Dynamicky rostoucí počet uživatelů, kteří používají aplikaci iTunes, podnítil redakci k jednáním s Apple U.S., která má ve správě tuto báječnou aplikaci, na základě kterých se podařilo pro portál získat tzv. „Artist Page“. Tj. hlavní stranu publishera, kterou mají přiděleny větší světové newshousy a zpravodajská média. Jako jediné české zpravodajské médium tak má portál APATYKÁŘ.info svou Artist Page, kde nyní uživatelé iTunes najdou pohromadě všechny podcastové kanály.

Redakce portálu APATYKÁŘ.info si uvědomuje mohutný potenciál podcastingu a proto posiluje veškerá IT řešení, která vedou k jeho podpoře. Tímto krokem navíc významně zjednoduší svým již více než 121 tisícům pravidelných posluchačů správu podcastů právě přes iTunes. Jak říká provozovatel rodiny webů APATYKÁŘ.net, PharmDr. Martin Dočkal: „Je pro nás výzvou být stále před ostatními o krok napřed. Portál APATYKÁŘ.info navíc neoslovuje pouze návštěvníky z ČR nebo SR, ale jeho podcasty jsou poslouchány v řadě zemí EU, USA, Kanadě ad., kde jsou iTunes a podcasting zcela běžné. Proto je posílení pozice v iTunes logickým vyústěním našich kroků.“

Krátké zprávy

Krátké zprávy patří dlouhodobě na portálu APATYKÁŘ.info mezi velmi čtené, proto je další novinkou také databáze všech Krátkých zpráv, tj. všech ”twitterových” zpráviček z úvodní strany, s možností jejich prohledávání a odběru přes RSS kanálu.

Zprávy z oboru

Poslední změna souvisí s ohlášeným zájmem některých společností zveřejňovat na největším českém farmawebu APATYKÁŘ.info také svá sdělení, tiskové zprávy a novinky o produktech a oslovit tímto způsobem cíleně přes 1 milión návštěvníků měsíčně, kteří se zajímají o informace z farmasektoru. Pro tato placená sdělení společností je vyhrazena speciální rubrika Zprávy z oboru. I zde je možnost odběru přes RSS kanál.

Weby skupiny APATYKAR.net

APATYKÁŘ.info - 1. český lékárenský informační a podcastový portál
LékárenskýPODCAST.cz - 1. český cílený lékárenský podcasting
pharmaAPATYKÁŘ - web pro odbornou lékárnickou veřejnost

Press Release 2/2010 – APATYKÁŘ.info’s prestigious Artist Page on iTunes, News on the website

The website APATYKÁŘ.info is the only Czech news site with its own „Artist Page“ on the world’s largest podcasting and community network, iTunes. This prestigious page is granted especially for bigger newshouses.

Artist Page on iTunes

The website APATYKÁŘ.info, as a leader among Czech pharma websites and also a pioneer in using of new technologies, strengthens its position in the global community’s largest podcasting network iTunes, on which it has listed all of its podcast channels, at the beginning of this year. The dynamically growing number of visitors using iTunes encouraged the editors to negotiate with Apple, the provider of this wonderful application, resulting in a website’s „Artist Page“ – main page of publisher, which is provided especially for the greater global newshouses and news media. As the only one Czech news site, the website APATYKÁŘ.info has its own Artist Page, where iTunes users can find all podcast channels together in one place.

Editors of the website APATYKÁŘ.info aware of the massive potential of podcasting and thus strengthen all IT solutions to its promotion. This step also greatly simplify podcast’s management via iTunes for more than 121.000 regular podcast listeners. PharmD. Martin Dočkal, provider of the family of sites APATYKÁŘ.net, said: „It’s a challenge for us to be still before the other one step ahead. The website APATYKÁŘ.info also reaches not only Czech and Slovak visitors, but the podcasts are listened in many EU countries, USA, Canada and others, where iTunes and podcasting are quite usual. Strengthening the position on iTunes is a logical conclusion of our actions.“

Short messages

Short messages, another feature on the website APATYKÁŘ.info, are highly visited for a long time, because there is also new archive of all short messages, all ”twitter” news from the homepage, with the possibility of searching and subscribe via RSS feed.

Branchenews

Last change related to interest announced by some companies to public on the biggest Czech pharma website APATYKÁŘ.info also their communication and press releases and product news to focuse in this way on over 1 million visitors per month who are interested in pharma informations. For these paid announcements is the special „Branchenews“ section reserved. And there is a possibility subscribe via RSS feed too.

Websites of group APATYKAR.net

APATYKÁŘ.info - The 1st Czech Pharmacy Information & Podcast Website
LékárenskýPODCAST.cz - The 1st Czech Pharmacy PODCAST
pharmaAPATYKÁŘ - website for medical professionals only

21.01.2010
Čteno: 543613x
« novější
starší »
RUBRIKY

ISSN 1214-0252, Copyright © 1999-2020, PharmDr. Martin Dočkal
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Toto je mobilní verze portálu APATYKÁŘ®. Neobsahuje kompletní rubriky a možnosti, slouží pouze pro rychlý přístup k aktuálním informacím. Pro plnohodnotné prohlížení zvolte plnou verzi.