RUBRIKY

TISKOVÉ ZPRÁVY

Lékárnická inzerce se mění, nyní i v anglické verzi aneb APATYKÁŘ® fandí profesionálům!

U příležitosti letošního 10. výročí provozu, spustil portál APATYKÁŘ® zcela novou verzi nejnavštěvovanější a cílené Lékárnické inzerce v České republice, která má téměř 10000 pravidelných odběratelů inzertního RSS kanálu a přes 100000 pravidelných měsíčních návštěv. Novinkou je i její anglická verze.

Boříme tabu, určujeme nový trend

Lékárnickou inzerci portálu APATYKÁŘ® už využívá kromě řady českých inzerentů také nemálo ze Slovenska a v posledních týdnech eviduje provozovatel zájem i zahraničních společností. Portál se proto rozhodl, jako lídr v oboru, prosadit nové trendy také v oblasti lékárnické personální inzerce.

Rozměr pouhé inzerce je, na základě desetileté zkušenosti provozovatele, dávno překonán a cílem je v dnešní době především komplexní zviditelnění inzerenta, který potenciálního zájemce musí zaujmout. Zejména u mladé generace se mu to však obsolentním a zcela nepoužitelným statickým přístupem klasickou inzercí – ať již tištěnou či statickým vyvěšením omezeného počtu pozic na internetu – povede jen těžko.

Mladší generace používá mobilní telefony, smartphony a mobilní komunikační zařízení zcela běžně, očekává tedy i dynamický a mobilní přístup a technologie. Proto portál nabízí s výrazným úspěchem prvky v Česku neobvyklé, např. RSS inzerci, podcasting. A jak zaměstnaní lékárníci, tak i farmaceutické asistentky už dobře vědí, kde hledat.

Kdo hledá pracovníky, musí zaujmout

V současné době probíhají v celém světě zásadní změny, fúze a etablují se nové značky a hráči na trhu. Každý profesionál ví, že nemůže internet a zviditelnění přes nové technologie ignorovat, jinak zůstane zcela mimo hru. Portál APATYKÁŘ® proto zavedl nové postupy, které se osvědčily a nabízí, jako jediný v dané oblasti, reálně efektivní správu a cílení nabídky pracovních pozic pro větší, ale i menší inzerenty aktuálně podle potřeby. Nejedná se pouze o neomezený počet nabízených pozic, žádnou regionalizaci, online správu pozic přes VIP kanál, umístění linků, obrázků, ale i prezentaci vlastní lékárny přes profesionální podcasting.

Weby skupiny APATYKÁŘ®.net

APATYKÁŘ® – 1. český lékárenský informační a podcastový portál
Lékárenský PODCAST – 1. český cílený lékárenský podcasting
pharmaAPATYKÁŘ – web pro odbornou lékárnickou veřejnost

Press Release 3/2010 – Pharmacy advertising changes, English version is launched, APATYKÁŘ® cheers professionals!

The website APATYKÁŘ®, on the occasion of the 10th anniversary of running, launched completely new version of the most popular and targeted Pharmacy advertising in the Czech Republic, which has nearly 10,000 regular users of advertising via RSS feed and 100,000 regular monthly visits. We have added the English version.

We break down the taboo and determine a new trend

Pharmacy advertising of the website APATYKÁŘ® uses great number of Czech and not small number of Slovak advertisers; in recent weeks, the provider registers also the interest of companies from abroad. Website therefore decided, as a leader among Czech pharma websites, to promote the new trends also in the area of pharmacy personnel advertising.

The simple advertising only is, based on a decade’s experience of the provider, long time ago overcome and a target for now is primarily a complex highlighting of advertiser, which has to capture the potential candidate. But, especially with the young generation, it can be for advertiser very difficult in this way – archaic and completely useless static approach, classical advertising, whether printed or static posting of limited number of positions on the Internet.

The younger generation uses smartphones and mobile communications devices quite frequently, and therefore expects a dynamic and mobile access and technology. That’s why the website offers a remarkable successfull in the Czech Republic unusual features, such as RSS advertising, podcasting. And as employed pharmacists or pharmaceutical technicians already well know where to seek a job.

Who is looking for employers, must catch

There are currently many acquisitions, changes throughout the world, and new brands and players are established within the market. Every professional knows, it is not possible to ignore highlighting via Internet and new technologies, otherwise he is left out. The website APATYKÁŘ® therefore introduced new successfully proved procedures, and offers the only one in the area, really effective administration and targeting of job positions for larger and smaller advertisers, currently as they need it. There are not only no limits of number of positions, no regionalization, online management of positions over the VIP channel, placing links, images, as well as presenting their own pharmacy through professional podcasting.

Websites of group APATYKÁŘ®.net

APATYKÁŘ® – The 1st Czech Pharmacy Information & Podcast Website
Lékárenský PODCAST – The 1st Czech Pharmacy PODCAST
pharmaAPATYKÁŘ – website for medical professionals only

06.02.2010
Čteno: 643066x
« novější
starší »
RUBRIKY

ISSN 1214-0252, Copyright © 1999-2020, PharmDr. Martin Dočkal
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Toto je mobilní verze portálu APATYKÁŘ®. Neobsahuje kompletní rubriky a možnosti, slouží pouze pro rychlý přístup k aktuálním informacím. Pro plnohodnotné prohlížení zvolte plnou verzi.