RUBRIKY

TISKOVÉ ZPRÁVY

5. Tématický den portálu APATYKÁŘ® dosud nejúspěšnější

5. Tématický den portálu APATYKÁŘ® u příležitosti Dne lékáren 17. 6. 2010 na téma „Rizika prázdninových aktivit“ potvrdil pozici portálu APATYKÁŘ® coby lídra ve farmasektoru – více než 58119 přístupů a staženo více než 21 GB dat. 5. Tématický den tak zaznamenal dosud největší úspěch ze všech.

Oceňována kvalita a maximální dostupnost podcastů

Návštěvníci celodenního podcastového tématického vysílání portálu APATYKÁŘ® – hlavní divize skupiny APATYKÁŘ®.net nabízející první evropský lékárenský podcasting – si opět chválili vysokou úroveň kvality podcastů, a to jak technickou, tak informační.

Podcasty jsou vytvářeny s cílem zpřistupnit je co možná největšímu počtu uživatelů, tj. aby je nijak nevylučovaly z technického hlediska a měly jednoduchou obsluhu. Dostupnost různými způsoby z nich činí optimální komunikační nástroj, který portál APATYKÁŘ® již dlouhodobě efektivně využívá.

Podcasty si našly definitivně cestu k lidem

Jako lídr v českém lékárenském podcastingu zaznamenal portál APATYKÁŘ® s potěšením další nárůst posluchačů. Cíleně dbá na perfektní zvukovou kvalitu, jednoduchost ovládání a mnohočetnou dostupnost – zejména v iTunes. Navzdory mediálním odborníkům se tak potvrzuje správně nastoupený trend před dvěma lety a síla oslovení právě podcastingem.

Jak říká PharmDr. Martin Dočkal, provozovatel rodiny webů APATYKÁŘ®: „Je mi ctí, že právě APATYKÁŘ®, jako lídr ve farmasektoru na českém internetu, je právě tím, kdo udává trend a v jehož podcastech vystupují hlavní hráči ve farmasektoru. Naši návštěvníci a posluchači si podcasty oblíbili. A jelikož se jejich počet blíží půldruhému miliónu měsíčně, zviditelňují se podcasty a také ti, kdo v nich mluví. Od počátku jdeme jinou cestou než ostatní, proto jsme také dostali informaci přímo k lidem. A s námi také ti, co s portálem APATYKÁŘ® spolupracují.“

Program 5. Tématického dne

Hlavní program probíhal kontinuálně od 8.00 do 16.30 hod. Portál přinesl cílené tématické podcasty o historii a filozofii Dnů lékáren a novinkách ve výbavě autolékárniček (Mgr. Aleš Krebs, Česká lékárnická komora) a jednotlivých zdravotních rizicích (PharmDr. Ludmila Drhová, Ph.D., Liberec).

Všechny odvysílané podcasty zůstaly k dispozici návštěvníkům na stránkách portálu až do 22.00 hod. a posléze na divizním webu Lékárenský PODCAST – v největší evropské knihovně lékárenských podcastů. Během 5. Tématického dne byla pro návštěvníky k dispozici i tématická diskuze.

Partnerem 5. Tématického dne byla opět ČLnK

Pro svou hlavní komunikační kampaň směrem k veřejnosti opět preferovala největší český farmaportál APATYKÁŘ® Česká lékárnická komora.

5. Tématický den v datech

Weby skupiny APATYKÁŘ®.net

APATYKÁŘ® – 1. český lékárenský informační a podcastový portál
Lékárenský PODCAST – 1. český cílený lékárenský podcasting
pharma APATYKÁŘ® – web pro odbornou lékárnickou veřejnost
LÉKÁRNICKÁ INZERCE – největší český online lékárnický pracovní trh
České farmaceutické muzeum v Kuksu
Projekt Rodinná lékárna

Press Release 5/2010 – The 5th Thematic day the most succesful yet

The 5th Thematic of the website APATYKÁŘ® on the event of „The Day of Pharmacies 17. 6. 2010“ on the topic „Risk of holiday activities“ confirmed the position of the website APATYKÁŘ® as a leader in pharma branch – more than 58,119 visitors and downloaded more than 21 GB of data. The 5th Thematic day has scored the greatest success of all.

There was appreciated the quality and maximum availability of podcasts

Visitors of all-day thematic podcasting of the website APATYKÁŘ® – the main division of the group APATYKÁŘ®.net and the leader among Czech pharmacy sites, offering the first european pharmacy podcasting – especially praised the high level of quality of the podcasts, both technical and informational.

The podcasts are created to be accessible to the largest number of the website users and to not limit them technically in any way. Simple administration and availability in alternative channels make the podcasts the best APATYKÁŘ® website’s communication tool.

Podcasts finally found a way to the people

As a leader in the Czech pharmacy podcasting the website APATYKÁŘ® has noted with pleasure further increase of listeners. It ensures targeted perfect sound quality, ease of use and multiple access – especially on iTunes. Despite media professionals as well confirms the trend two years ago and the power of reaching just podcasting.

Martin Dočkal, PharmD., the operator of the websites of group APATYKÁŘ®.net, says: „I am honored that just the website APATYKÁŘ®, as a leader in the Czech Internet pharma branch, is precisely the one who sets the trend and in which podcasts are acting many of major pharma market players. Our visitors and listeners take to podcasts. And as their number approaches one and half million a month, highlight the podcasts, as well as those who speak in them. From the beginning we set up a different route than the others, so we’ve also got the information directly to the people. And with us also the others, who cooperates with the website APATYKÁŘ®.“

Program of the 5th Thematic day

The main program ran continuously from 8.00 am to 4.30 pm and offered targeted thematic podcasts on the history and philosophy Days of pharmacies and innovations in equipment first-aid kits (Aleš Krebs, Ph.D., Czech Chamber of Pharmacists) and individual health risks (Ludmila Drhová, Ph.D., Liberec).

All broadcasted podcasts have been remained available to visitors until 10.00 pm on the website and then they are available at the division website Pharmacy Podcast – the hugest pharmacy podcast library in Europe. During the 5th Thematic day was available and topical discussion for visitors.

The 5th Thematic day’s Partner was ČLnK again

For its main communication campaign to the public preferred The Czech Pharmacy Chamber the biggest Czech pharmacy website APATYKÁŘ® again.

The 5th Thematic day in facts

Websites of group APATYKÁŘ®.net

APATYKÁŘ® – The 1st Czech Pharmacy Information & Podcast Website
Lékárenský PODCAST – The 1st Czech Pharmacy PODCAST
pharma APATYKÁŘ® – website for medical professionals only
LÉKÁRNICKÁ INZERCE – The largest Czech Pharmacy Job Center
The Czech Pharmaceutical Museum, Kuks
Project Family Pharmacy

20.06.2010
Čteno: 872491x
« novější
starší »
RUBRIKY

ISSN 1214-0252, Copyright © 1999-2020, PharmDr. Martin Dočkal
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Toto je mobilní verze portálu APATYKÁŘ®. Neobsahuje kompletní rubriky a možnosti, slouží pouze pro rychlý přístup k aktuálním informacím. Pro plnohodnotné prohlížení zvolte plnou verzi.