RUBRIKY

TISKOVÉ ZPRÁVY

Nový APATYKÁŘ® – to podstatné jsou informace!

Střídmý design, maximální zaměření na informace bez zbytečných utilitek a omezení pro návštěvníky, kterých je v současnosti téměř 1,7 mil. měsíčně. To byla vize pro změny portálu APATYKÁŘ®.

Před dvěma lety byla provedena první zásadní optimalizace portálu APATYKÁŘ®, která jej plně zpřístupnila i v dalších, méně známých prohlížečích. Na počátku letošního roku byla provedena důkladná analýza statistik přístupů zejména z pohledu co, kde a jak dlouho naši návštěvníci na portálu hledají. Jednoznačně nejnavštěvovanější sekce jsou Krátké zprávy, Lékárenství, e-Lékárenství, Lékárny na internetu, Zdravotní téma a Bylinky.

Co je zásadní – prodloužila se významně doba jedné návštěvy v dané sekci. A to nejvíce v sekci Lékárenství (31:36 min.) a Krátkých zpráv (18:17 min.). Neděje se to, co na jiných webech – návštěvníci přeletí nadpisy a ihned odcházejí pryč – ale celou stránku s příspěvkem (či související příspěvky a tématické okruhy) přečtou.

Nový APATYKÁŘ® chce své uživatele ještě více vtáhnout „do hry“ a soustředit na informace a dění kolem lékáren, farmacie a farmasektoru obecně, protože za více než 11 let se stal APATYKÁŘ® synonymem pro lékárenství a farmacii na české síti. Nenutí své návštěvníky stále něco instalovat či být technicky zdatný. Nelimituje ani ty se starším prohlížečem nebo pomalejším připojením.

Svým obchodním partnerům je naopak schopen nabídnout efektivní nové formáty vkusné prezentace a reálné zviditelnění na prestižním portálu pro konkrétní cílovou skupinu.

Weby skupiny APATYKÁŘ®.net

APATYKÁŘ® – 1. český lékárenský informační a podcastový portál
Lékárenský PODCAST – 1. český cílený lékárenský podcasting
pharma APATYKÁŘ® – web pro odbornou lékárnickou veřejnost
LÉKÁRNICKÁ INZERCE – největší český online lékárnický pracovní trh
České farmaceutické muzeum v Kuksu
Projekt Rodinná lékárna

Press Release 3/2011 – New APATYKÁŘ® – the most important is the information!

Moderate design and maximal focus on the information without unnecessary restrictions or „utilities“ for visitors, whose number is currently almost 1.7 million per month. That was the vision for change of portal APATYKÁŘ®.

Two years ago, the first major optimization of portal APATYKÁŘ® was made, which fully opened up the portal to other, lesser-known browsers. Earlier this year, the thorough analysis of the statistical approach was performed, especially in terms of what, where and how long visitors to our site are searching. Clearly the most visited sections are Headlines, Pharmaceutical Care, e-Pharmacy, Pharmacies on the Net, Health Topics, and Medicinal Herbs.

The key message – the time of one visit spent in each section has significantly prolonged; especially in the Pharmacy section (31:36 min.) and Brief Reports section (18:17 min.). It does not happen on APATYKÁŘ® , what can we see on other sites – that the visitors skim the headlines and immediately go away – but rather they read the entire page with a contribution (or related topics, and posts).

New APATYKÁŘ® wants to draw in its users even more „to the game“ and to focus on information and events around pharmacies, pharmacy and general pharma-sector, because during more than 11 years APATYKÁŘ® has become a synonymum for pharmacy in the Czech internet network. It does not make its visitors to install something more and to be technically advanced. It even does not limit those with older browsers and slower connections.

APATYKÁŘ® can offer to its business partners, by contrast, an effective new formats, tasteful presentation and real visibility on the prestigious site for a specific target group.

Websites of group APATYKÁŘ®.net

APATYKÁŘ® – The 1st Czech Pharmacy Information & Podcast Website
Lékárenský PODCAST – The 1st Czech Pharmacy PODCAST
pharma APATYKÁŘ® – website for medical professionals only
LÉKÁRNICKÁ INZERCE – The largest Czech Pharmacy Job Center
The Czech Pharmaceutical Museum, Kuks
Project Family Pharmacy

01.05.2011
Čteno: 969849x
« novější
starší »
RUBRIKY

ISSN 1214-0252, Copyright © 1999-2020, PharmDr. Martin Dočkal
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Toto je mobilní verze portálu APATYKÁŘ®. Neobsahuje kompletní rubriky a možnosti, slouží pouze pro rychlý přístup k aktuálním informacím. Pro plnohodnotné prohlížení zvolte plnou verzi.